PUBLICATIONS

Stefan Roloff, Videos 1978 through 2008

2009
Galerie Deschler Berlin
Katalog zur Ausstellung "Layers" in der Galerie Deschler, Januar/Februar 2009.
Softcover, 19 x 24 cm, 79 S. 
€15,00